Drobečková navigace

Úvod > Whistleblowing

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je ve společnosti Komplexní služby věřitelům s.r.o., IČ: 60466766, se sídlem: Prokopova 12/164, 130 00 Praha 3, zapsanou u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 26861 (dále jen KSV), zajištěna v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Za tím účelem byla přijata Směrnice o řešení oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů společnosti KSV  (dále jen „vnitřní směrnice“), dostupná v sídle KSV.

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Zákona můžete činit pomocí vnitřního oznamovacího systému KSV v případě, že jste se o jednání v KSV, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, dozvěděli v souvislosti se svou prací pro KSV. To znamená kromě pracovněprávního vztahu např. i při dobrovolnické činnosti, odborné praxi či stáži.

KSV vylučuje přijímání oznámení od oznamovatele, který pro KSV nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci KSV jsou v souladu s vnitřní směrnicí pověřeny JUDr. Vladimír Hrušecký a Ing. Michal Plachý (dále též „příslušné osoby“).

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci KSV lze v souladu s vnitřní směrnicí podat následujícími způsoby:

  1. Elektronicky prostřednictvím datové schránky zfi2ob  
  1. Písemně na adresu společnosti dopisem s označením NEOTVÍRAT - pouze do rukou Příslušné osoby zaslaným poštou na adresu:
    Komplexní služby věřitelům s.r.o., JUDr. Vladimír Hrušecký – příslušná osoba Prokopova 12/164, 130 00 Praha 3
    nebo
    Komplexní služby věřitelům s.r.o., Ing. Michal Plachý – příslušná osoba Prokopova 12/164, 130 00 Praha 3
  1. Písemně e-mailem na e-mailovou adresu ksv@volny.cz
  1. Osobně - můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 222 782 735 zasláním e-mailové zprávy na emailové adresy příslušných osob uvedené výše. Z osobního rozhovoru bude pořízen písemný záznam, který zajistí příslušná osoba pořízením výstižného zápisu ze schůzky. V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních

Bude-li KSV znát Vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí Vás jako oznamovatele o opatřeních přijatých KSV v návaznosti na Vaše oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k Vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti vnitřní směrnice.